MỘT SỐ HÌNH ẢNH VIAu

Hình ảnh Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ tư về Tự động hoá và Thiết bị công nghiệp (VIAu)
VIDEO CLIPS