VEM MOTORS ASIA PTE LTD

9/25/2018 2:29:06 PM
Gian hàng số | Booth No.: F26 Add: 25 International Business Park, 609916 Singapore Tel: +65 6873 1150 Fax: +65 6822 3592 Email: FS@vem-group.com Website: www.vem-group.com Contact: Schuster – Sale Director

VEM sáng tạo, tương lai và định hướng khách hàng
VEM là một nhà sản xuất sáng tạo, đáng tin cậy và hoạt động trên thị trường quốc tế về hệ thống kỹ thuật tinh vi và giải pháp drive, drive tùy chỉnh và các thành phần đơn. Khả năng sản xuất đạt từ 0,06 KW tới 42 MW. Tính liên tục và độ tin cậy, kể cả trong tương lai, là điều mà việc sản xuất và dịch vụ tại VEM hướng tới. Kỹ thuật và chất lượng sản phẩm cùng với logo VEM đang được đẩy mạnh trên thị trường.

VEM innovative, future and customer oriented VEM is an innovative, internationally-active and reliable manufacturer of technically sophisticated system and drive solutions, custom drives and single components. The output capacity ranges from 0,06 kilowatts to 42 megawatts. Continuity and reliability, including in the future, this is what the production and service at VEM stands for. The engineering and quality of the products with the VEM logo are trendsetters within the market.

 

VIDEO CLIPS